होलीक्रॉस मराठी हायस्कूल

          इर्विन चौक ¸ कॅम्प अमरावती
          पिन कोड 444602
          दुरध्वनी क्र.। 0721- 2663347